Examensarbete på BAE Systems Hägglunds AB

För dig som student är exjobbet en försmak på hur det är att jobba hos oss och en möjlighet att använda och omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken. För oss som företag innebär det att vi får chansen att knyta kontakt med en engagerad och möjlig framtida medarbetare som hjälper oss med kreativ problemlösning. Vår verksamhet utvecklas med hjälp av de exjobb som utförs och ofta leder exjobbet till en anställning.

Kvalifikationer

Du är varmt välkommen att skicka in en intresseanmälan. I din ansökan vill vi att du bifogar ett CV/Meritförteckning och Personligt brev där du beskriver din bakgrund och dina erfarenheter, samt beskriver inom vilket ämnesområde du vill göra ditt exjobb.

Vi är ett företag som arbetar med försvarssekretess. Det finns legala krav och krav som våra kunder ställer på oss som företag. Alla som anställs ska genomföra säkerhetskontroll.

Placeringsort är Örnsköldsvik.

Exempel på examensarbeten vi erbjuder

 • AM /3D Printing Pre Printing strategy

Att utveckla en metod för programmering av arbetsbana för robot. Utifrån Catiautvecklade parter bryta ner dessa i printbara skikt, sekvensera, definiera hur man på bästa sätt använder lägeställare.
Sedan skapa robotkod med kommunikation till svetsutrustning för att på mest optimala sätt skriva objektet.
BAE Systems har investerat i ett AM labb med utrustning för att printa med metoden WAAM Wire Arc Additive manufacturing.
I exjobbet vill vi att eleven arbetar inkrementellt med att prova teori i vårt AM labb, dvs skapa komponenter som skall printas, med stegrande svårighetsgrad.
Vi arbetar både med aluminium- och stålprinting och båda metoderna skall utvärderas.

 • Bärhjul och spännhjul av komposit för BVS 10

Detta arbete är en kombinerad konstruktions- och beräkningsuppgift där vi vill titta på en förstärkt version av bärhjulen till vår bandvagn. Beroende på uppdragets längd kan jobbet innehålla fler eller färre delar i bandsystemet. Mekanisk konstruktion, beräkning, kompositmaterial. Grundläggande mekaniska analyser av olika tänkbara material. Fiberförstärkta termoplaster kan vara möjliga alternativ.

 • Nytt drivlinepaket för BV206

Cummins har en s.k. Crate Engine 2,8 l 120 kW diesel som lämpar sig för ombyggnad av fordon som har behov av en robust motor i klassen 100-120 kW

 • Crate Engine betyder att den levereras i låda med alla erforderliga delsystem: styrenhet, gaspedal, kabelhärva mm.

Examensarbetet skall utreda hur en installation av en sådan kommersiellt tillgänglig 4 cylindrig dieselmotor i kombination med kommersiellt tillgänglig automatisk växellåda kan integreras i det befintliga fordonet Bandvagn 206. Målet med installationen är en kostnadseffektiv lösning för civila kunder. Ett enkelt förslag på installation av baskomponenter har genomförts, all övrig installation återstår som kylsystem, motorfästen, elektrisk installation, PTO för kylfläkt mm.

 • Kamerasystem för ett midjestyrt fordon

Kamerasystemet skall ge en top wiev bild av det midjestyrda fordonet och varna föraren för hinder i omgivningen. Då den midjestyrda bandvagnen är ett kombinerat militärt civilt fordon kan lämpliga komponenter från tunga kommersiella fordon studeras.

 • Förarplats för nytt stridsfordon, utvärdera standard, gör designstudier, föreslå HFI för användande i militär miljö och ta fram en digital mock-up. Utblickar kan vara en kombination av optiska periskop och kameralösningar. Förarplatsen skall medge körning både med direktseende och med optiska hjälpmedel som periskop och kamera.
 • Adaptiv farthållare (Avståndsradar) för stridsfordon, analysera lämplig arkitektur för att implementera adaptiv farthållare på ett militärt fordon. Elektronik, mekatronik, SW.
 • Aktiv bandspänning

Drivbandet på ett stridsfordon behöver korrekt spänning för att fungera bra med bra anliggning mot driv- och spännhjul. Idag sker spänningen i två olika nivåer, normal och hög. I vissa körsituationer bör bandets spänning öka, i andra situationer där föremål kommer in i systemet får inte bandkrafterna överskrida en viss nivå.

Examensarbetet innebär analys i befintlig modell ADAMS modell kombinerat med konstruktionsarbete mekanik och hydraulik.

 • EMC avskärmat motorrum, i detta arbete skall en ”Faradays bur” konstrueras kring motorrummet i en BVS10. Buren skall kunna öppnas för att tillåta inspektion och reparation av motor och transmission men dämpa störfrekvenser inom framförallt området 15-60 MHz. Mekanisk och elektrisk konstruktion, beräkning, provning.
 • Nivåreglering av fjädring för BVS 10

Bandvagnen BVS10 finns i många olika varianter och hos många olika kunder. Vissa kunder använder vagnarna för att schakta vägar i snöfylld terräng. Vid körning med snöschaktblad behöver bandvagnens nivå justeras så att man kan genomföra en kontrollerad snöschaktning. Idag så belastas främre delen av fjädringssystemet mera så att vagnens attityd ändras vilket medför svårigheter att använda bladet på avsett sätt.

Ett sätt kan vara att utrusta de främre hjulstationerna med hjälpcylindrar som aktiveras när behovet finns, en uppgift blir också att konstruera ett hydraulsystem som ger lämpligt tryck motsvarande den yttre belastning som finns.

 • Semiaktiv dämpning med markavläsning för CV90

Företaget har sedan tio år utvecklat aktiv stötdämpning för CV90-plattformen. Genom uppgraderingsprojektet CV90CH WE utrustas snart en hel fordonsflotta med detta system.

Fördelarna med aktiv stötdämpning är främst ökad terränghastighet och minskad risk för genomslag vid hopp. Ytterligare funktioner i form av anti-dive är också möjliga.

Nackdelen med systemet är att den passiva delen av systemet inte finns kvar, dvs stötdämpning aktiveras inte alls av hjulrörelser. Detta innebär att det är viktigare än förut att föraren gör rätt bedömningar kring vilka hinder/ ojämnheter som kan passeras vid aktuell hastighet.

De senaste åren har 3D-sensorer för markavläsning inom fordonssäkerhet utvecklats och blivit avsevärt mycket billigare.

Vad vill vi göra:

Genomför studie på markavläsning för användning med aktiv dämpning.

Genom att läsa terrängen framför drivhjul och buk och jämföra med redan befintliga mätningar av horisontell och vertikal hastighet, pitch-/ rollhastighet, kan risken för genomslag bedömas. Om risk föreligger aktiveras fordonets fjädringssystem med lämplig kraftfördelning i respektive hörn av fordonet.

Leverabler:

Simuleringsrapport som syftar till att kravställa sensorns (och ev. även nodens) upplösning och övrig kapacitet.

Rapport som utvärderat olika systemlösningar för markavläsning samt förslag till fortsatt arbete med mål att genomföra fordonsprov inom 12 mån.

Alternativ sensorteknik: Stereokamera (typ MB Magic Body Control), Radar, Lidar. Slutlig lösning: Passiv IR-stereokamera för mörkerförmåga och låg signatur?

 • Fleet management (utnyttjande av kommersiell plattform?) för Cv90/ BVS 10

Examensarbetet skall utreda hur en kommersiell plattform för fleet management kan anpassas för militära fordonsflottor under freds- och utbildningstid. Med fleet management avses basfordonsdata, bränslenivå, batterispänning, oljenivå, bränsleförbrukning etc. Dessa data skall överföras till en samlande mjukvara där fordonsutnyttjande kan analyseras.

 • Studie i framtagning av felsökningskoncept

Bakgrund: Hägglunds produkter av idag innehåller mer och mer elektronik och mjukvara vilket medför behov av omfattande kunskaper i felsökning.

Rena mekaniska produkter har felsökningskedja som för det mesta är logisk medans dagens produkter som innehåller mera intelligens kräver en annan felsökningsfilosofi och metod för att hitta felorsak.

Hägglunds är i behov av att ta fram ett koncept som på ett effektivt sätt kan hjälpa till att hitta fel.

Beskrivning: Framtagning av felsökningskoncept genom att:

 • Inhämta information vad som finns idag om felsökning på Hägglunds men även i andra branscher, genomföra intervjuer, läsa och analysera dokument, typ av genomförda utbildningar etc.
 • Analysera informationen och omsätta den i en plan med mål, metod och resurser.
 • Dokumentera och redovisa samt utbilda det framkomna konceptet.

Hägglunds har idag olika sätt att hitta fel, t.ex.: genom tidigare erfarenhet, diagnostisering utifrån felkoder med hjälp av Diagnosverktyg (DIS) m.m.

Ett vanligt exempel på fel är att dieselvärmaren inte starta vilket kan beror på fel startordning eller att en säkring har gått.

För att upptäcka och om möjligt åtgärda felorsak går det att avläsa felkoder, läsa av elschema etc.

En hjälp för vidare förståelse finns en utvärdering gjord “An Evaluation of Condition Based Maintenance for a Military Vehicle” samt ett dokument som beskriver “Vehicle Maintenance Support Systems”.

T.ex. olika verktyg, studie eller exempel på lite olika fel.

 • Översyn transportkostnader, leveransvillkor

Analysera hur BAE Systems Hägglunds kan minska kostnaderna för hemtagning av material. Hitta modell för val av leveransvillkor vid kontraktsskrivning beroende på leverantörens lokalisering, typ av material, projekt m.m. Ta fram process för kontinuerlig uppföljning av valt leveransvillkor samt vald transportör.

Verktyg för att lättare kunna jämföra transportkostnader för att på ett mer effektivt sätt kunna minska dem.

 • CAN-repeater och felisolator

Bakgrund: CAN-nätverk används till kommunikation mellan många olika styrenheter. En svaghet uppstår vid större antal enheter på samma nät. Ett fel på en enhet på bussen kan slå ut all funktion på hela bussen. Även enheter som i sig är fullt fungerande.

Genom att skapa elektrisk isolation och barriärer skulle sådana fel kunna isoleras till förutbestämda valda delar. Detta i syfte att öka tillgängligheten. En förbättrad signalkvalitet genom mindre nätverk kan också möjliggöra snabbare kommunikation.

Beskrivning:

 • Design av en CAN (CAN FD) kompatibel produkt med två stycken isolerade CAN-anslutningar samt nödvändiga supportkretsar vars huvudfunktion är att detektera och vidareförmedla korrekta CAN-meddelanden mellan två CAN-nätverk i båda riktningar. Vid designarbetet skall affärsmässiga och miljömässiga aspekter samt produktens livscykel beaktas och redovisas.
 • Algoritmens utformning ska vara transparent och klara de flesta CAN-protokoll utan ändring eller konfiguration. Det ska finnas definierad funktion för alla tillstånd som en avstängd, aktiv och feldekterad enhet. Utred om och hur det behövs varianter av dessa beteenden.
 • Systemhälsa, statistik och övervakning skall ingå. En grundläggande ansats ska tas fram för vilken diagnosdata som bör finnas samt metod för att kunna vidareförmedla denna till överställt kontrollsystem.
 • Målmiljön är en fordonsmiljö. Viss hänsyn ska tas till standarder för systemsäkerhet i fordon, främst ISO26262.
 • Dataanalys av testresultat

Bakgrund: BAE Systems Hägglunds AB utvecklar militära fordon samt hybriddrivlinor för tunga fordon. System Integration Lab (SIL) är den avdelning som ansvarar för att verifiera mjukvaran och elektroniken i fordonen. SIL utför komponent- och delsystemtester för att kontrollera att funktionaliteten stämmer med kraven och att all data som skickas och tas emot är korrekt. Mycket av testerna utförs i våra egentillverkade testbänkar där vi använder simuleringar för delar av systemet, men även tester i fordon utförs.

Beskrivning: Exjobbet består av att ta fram en metod för att analysera fordonsloggar för att hitta fel/ problem. De identifierade felen ska sedan kunna återskapas i en simulerad miljö. För att sedan kunna användas för att lösa problemet och verifiera att problemet är löst utan att man behöver köra om testfallet på fordonet.

 • Test server

Bakgrund: BAE Systems Hägglunds AB utvecklar militära fordon samt hybriddrivlinor för tunga fordon. System Integration Lab (SIL) är den avdelning som ansvarar för att verifiera mjukvaran och elektroniken i fordonen. SIL utför komponent- och delsystemtester för att kontrollera att funktionaliteten stämmer med kraven och att all data som skickas och tas emot är korrekt. Mycket av testerna utförs i våra egentillverkade testbänkar, men även tester i fordon utförs.

Beskrivning: Exjobbet består av att ta fram ett sätt att sammanställa testresultaten i våra olika projekt samt presentera dessa grafiskt på en skärm.

 • Funktionskvalificering i slut-/ leveranskontrollkedjan

Bakgrund: För att höja leveranskvalitén behöver kontrollverksamheten styras upp för att möta de senaste årens teknikhöjning på produkterna.

Elsystem tar fram checklistor för slutkontroll av en tillverkad produkt.

Uppdelning av checklistor/ kontrollpunkter är uppdelad och ej sammanställd (olika konstruktionsavdelningar).

Tilläggssystem/ förberettför utrustning testas ej på slutprodukt.

Behov av komplett systemkontroll/ stickprovskontroll behöver införas. Verktyg ej identifierade/ saknas.

Beskrivning:

Mål:

 • Ta fram riktlinjer om vad som ska provas samt när och omfattning.
 • Ta fram mätmetoder/ kontrollpunkter för funktionskontroll (ex. jordresistans, radiokablage, datakommunikation/ nätverk, fiber, kraft).
 • Vilken avdelning ansvarar för framtagning och uppföljning?
 • Ta fram mall/ mallar för kontroll i tillverknings-/ leveranskontroll (olika tidpunkter). (Digitalt verktyg?)

Genomförande:

 • Intervjuer med olika avsnitt samt behovsanalys.
 • Klargöra ansvarsområden och genomförande.
 • Framtagning av mallar för kontrolluppföljning.
 • Anvisningar för testmetoder.
 • Modellbaserad systemutveckling

Bakgrund: Model-Based Systems Engineering (MBSE) är en systemteknikmetodik som fokuserar på att skapa och använda modeller som det primära sättet att informera utbyte av information mellan ingenjörer snarare än genom dokumentbaserat informationsutbyte.

Beskrivning: Att i en studie redovisa hur MBSE kan tillämpas för att skapa en systemmodell för ett stridsfordon.

I uppgiften ingår att studera lämpliga MBSE-metodiker som kan utgöra ramverket för processer, metoder och verktyg.

Studien/ Rapporten ska innehålla beskrivning av hur framtagandet av systemmodellen är genomförd och rekommendationer hur MBSE kan bli en naturlig del av systemarbetet.

En deluppgift är att utreda hur man inkluderar Generic Vehicle Architecture (GVA) i en systemmodell.

Önskvärt att ha kunskap om modellbaserade beskrivningsspråk såsom UML (Unified Modeling Language) eller SysML (Systems Modeling Language) och är bekant med modelleringsverktyg.

Ansökning

Vi tar endast emot intresseanmälningar via denna länk, ej via mejl.

Anställningsform Säsongsanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Ort Örnsköldsvik
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer 2019/87
Kontakt
 • Evelina Latvala, 0660-80576